WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY – CHEMIA

(materiał dostarczony przez p. Małgorzatę Cedro)


KLASA I

I DZIAL: SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY

OCENA DOPUSZCZAJACA:
– stosuje zasady bezpieczenstwa obowiazujace w pracowni chemicznej
– nazywa wybrane elementy szkla i sprzetu laboratoryjnego oraz okresla ich przeznaczenie
– opisuje wlasciwosci substancji, bedacych glównymi skladnikami produktów, stosowanych na co dzien
– przeprowadza proste obliczenia z wykorzystaniem pojec: masa, gestosc, objetosc
- podaje wlasciwosci fizyczne wybranych substancji
– dzieli substancje chemiczne na substancje proste i zlozone, na pierwiastki i zwiazki chemiczne
– definiuje pojecie mieszanina substancji
– opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych
– podaje przyklady mieszanin
– opisuje proste metody rozdzielania mieszanin na skladniki
– definiuje pojecia zjawisko fizyczne i reakcja chemiczna
– podaje przyklady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych zachodzacych w otoczeniu czlowieka
– podaje przyklady zwiazków chemicznych
– klasyfikuje pierwiastki chemiczne na metale i niemetale
– odróznia metale i niemetale na podstawie ich wlasciwosci
– posluguje sie symbolami chemicznymi pierwiastków (H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn, Ag, Hg)
– opisuje sklad i wlasciwosci powietrza
– opisuje wlasciwosci fizyczne tlenu, tlenku wegla(IV), wodoru, azotu
– tlumaczy, na czym polega zmiana stanów skupienia na przykladzie wody
– omawia obieg wody w przyrodzie
– okresla znaczenie powietrza, wody, tlenu
– opisuje, na czym polega reakcja syntezy, analizy
– definiuje pojecia substrat i produkt reakcji chemicznej
– wskazuje substraty i produkty reakcji chemicznej
– okresla typy reakcji chemicznych
– wymienia podstawowe zródla, rodzaje
i skutki zanieczyszczen powietrza

OCENA DOSTATECZNA:
Aby otrzymac ocene dostateczna uczen musi opanowac umiejetnosci i wiadomosci opisane na ocene dopuszczajaca i ocene dostateczna.
– wyjasnia, dlaczego chemia jest nauka przydatna ludziom
– wyjasnia, czym sie rózni cialo fizyczne od substancji
– opisuje wlasciwosci substancji
– wymienia i wyjasnia podstawowe sposoby rozdzielania mieszanin
– sporzadza mieszanine
– planuje rozdzielanie mieszanin (wymaganych)
– opisuje róznice w przebiegu zjawiska fizycznego i reakcji chemicznej
– projektuje doswiadczenia ilustrujace zjawisko fizyczne i reakcje chemiczna
– podaje przyklady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych zachodzacychw otoczeniu czlowieka
– formuluje obserwacje do doswiadczenia
– wyjasnia potrzebe wprowadzenia symboliki chemicznej
– rozpoznaje pierwiastki i zwiazki chemiczne
– wyjasnia róznice miedzy pierwiastkiem a zwiazkiem chemicznym
– wymienia stale i zmienne skladniki powietrza
– bada sklad powietrza
– oblicza przyblizona objetosc tlenu i azotu, np. w sali lekcyjnej
– opisuje, jak mozna otrzymac tlen
– opisuje wlasciwosci fizyczne i chemiczne gazów szlachetnych
– opisuje obieg tlenu, w przyrodzie
– wymienia zastosowania tlenków wapnia, zelaza, glinu, gazów szlachetnych,
– planuje doswiadczenie umozliwiajace wykrycie obecnosci tlenku wegla(IV) w powietrzu wydychanym z pluc
– wyjasnia, co to jest efekt cieplarniany
– opisuje role wody i pary wodnej w przyrodzie
– wymienia wlasciwosci wody
– wyjasnia pojecie higroskopijnosc
– zapisuje slownie przebieg reakcji chemicznej
– wskazuje w zapisie slownym przebiegu reakcji chemicznej substraty i produkty, pierwiastki i zwiazki chemiczne
– opisuje, na czym polega powstawanie dziury ozonowej, kwasnych opadów
– podaje sposób otrzymywania wodoru (w reakcji kwasu chlorowodorowego z metalem)
– opisuje sposób identyfikowania gazów:wodoru, tlenu, tlenku wegla(IV)
– wymienia zródla, rodzaje i skutki zanieczyszczen powietrza
– definiuje pojecia reakcje egzo- i endoenergetyczne

OCENA DOBRA:
Aby otrzymac ta ocene uczen powinien opanowac wymagania na ocene dopuszczajaca, dostateczna i dobra.
Uczen:
– podaje zastosowania wybranych elementów sprzetu lub szkla laboratoryjnego
– identyfikuje substancje na podstawie podanych wlasciwosci
– podaje sposób rozdzielenia wskazanej mieszaniny
– wskazuje róznice miedzy wlasciwosciami fizycznymi skladników mieszaniny, które umozliwiaja jej rozdzielenie
– projektuje doswiadczenia ilustrujace reakcje chemiczna i formuluje wnioski
– wskazuje w podanych przykladach reakcje chemiczna i zjawisko fizyczne
– wskazuje wsród róznych substancji mieszanine i zwiazek chemiczny
– wyjasnia róznice miedzy mieszanina a zwiazkiem chemicznym
– proponuje sposoby zabezpieczenia produktów zawierajacych zelazo przed rdzewieniem
– odszukuje w ukladzie okresowym pierwiastków podane pierwiastki chemiczne
– opisuje doswiadczenie wykonywane na lekcji
– okresla, które skladniki powietrza sa stale, a które zmienne
-wykonuje obliczenia zwiazanez zawartoscia procentowa substancji wystepujacych w powietrzu
– wykrywa obecnosc tlenku wegla(IV)
– podaje przyklady substancji szkodliwych dla srodowiska
– wyjasnia, skad sie biora kwasne opady
– okresla zagrozenia wynikajace z efektu cieplarnianego, dziury ozonowej, kwasnych opadów
– proponuje sposoby zapobiegania powiekszania sie dziury ozonowej i ograniczenia powstawania kwasnych opadów
– zapisuje slownie przebieg róznych rodzajów reakcji chemicznych
– podaje przyklady róznych typów reakcji chemicznych
– wykazuje obecnosc pary wodnej w powietrzu
– omawia sposoby otrzymywania wodoru
– podaje przyklady reakcji egzo- i endoenergetycznych

OCENA BARDZO DOBRA:
Aby uczen otrzymal ocene bardzo dobra powinien opanowac wymagania na ocene dopuszczajaca, dostateczna, dobra i bardzo dobra.

UCZEN:
– wyjasnia, na czym polega destylacja
– wyjasnia, dlaczego gazy szlachetne sa bardzo malo aktywne chemicznie
– definiuje pojecie patyna
– opisuje pomiar gestosci
– projektuje doswiadczenie o podanym tytule (rysuje schemat, zapisuje obserwacje i wnioski)
– wykonuje doswiadczenia z dzialu Substancje i ich przemiany
– przewiduje wyniki niektórych doswiadczen na podstawie posiadanej wiedzy
– otrzymuje tlenek wegla(IV) w reakcji weglanu wapnia z kwasem chlorowodorowym
– uzasadnia, na podstawie reakcji magnezu z tlenkiem wegla(IV), ze tlenek wegla(IV) jest zwiazkiem chemicznym wegla i tlenu
– uzasadnia, na podstawie reakcji magnezu z para wodna, ze woda jest zwiazkiem chemicznym tlenu i wodoru
– planuje sposoby postepowania umozliwiajace ochrone powietrza przed zanieczyszczeniami
– identyfikuje substancje na podstawie schematów reakcji chemicznych
– wykazuje zaleznosc miedzy rozwojem cywilizacji a wystepowaniem zagrozen.

OENA CELUJACA:
Aby uczen mógl otrzymac ocene celujaca powinien opanowac wiadomosci na ocene dopuszczajaca, dostateczna, dobra, bardzo dobra i celujaca.
UCZEN:
Wybrane wiadomosci i umiejetnosci wykraczajace poza tresci wymagan podstawy programowej; ich spelnienie moze byc warunkiem wystawienia oceny celujacej. Uczen:
- opisuje zasade rozdzialu w metodach chromatograficznych
- okresla, na czym polegaja reakcje utleniania-redukcji
- definiuje pojecia utleniacz i reduktor
- zaznacza w zapisie slownym przebiegu reakcji chemicznej procesy utleniania i redukcji oraz utleniacz, reduktor
- podaje przyklady reakcji utleniania-redukcji zachodzace w naszym otoczeniu, uzasadniajac swój wybór
- opisuje sposób rozdzielania na skladniki bardziej zlozonych mieszanin z wykorzystaniem metod spoza podstawy programowej
- omawia dokladnie metode skraplania powietrza i rozdzielenia go na skladniki
- oblicza sklad procentowy powietrza – przelicza procenty objetosciowe na masowe w róznych warunkach
- wykonuje obliczenia rachunkowe – zadania dotyczace mieszanin.

II DZIAŁ: WEWNETRZNA BUDOWA MATERII.

OCENA DOSTATECZNA
UCZEN:
- definiuje pojecie materia
– opisuje ziarnista budowe materii
– opisuje, czym rózni sie atom od czasteczki
– oblicza mase czasteczkowa prostych zwiazków chemicznych
– opisuje i charakteryzuje sklad atomu pierwiastka chemicznego (jadro: protony i neutrony, elektrony)
– definiuje pojecie elektrony walencyjne
– ustala liczbe protonów, elektronów, neutronów w atomie danego pierwiastka chemicznego, gdy znane sa liczby atomowa masowa
– definiuje pojecie izotop
– dokonuje podzialu izotopów
– wymienia dziedziny zycia, w których stosuje sie izotopy
– podaje, kto jest twórca ukladu okresowego pierwiastków chemicznych
– odczytuje z ukladu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach chemicznych
– wymienia typy poznanych wiazan chemicznych
– definiuje pojecia jon,
– posluguje sie symbolami pierwiastków chemicznych
– odróznia wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego
– zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne czasteczek
– definiuje pojecie wartosciowosc
– podaje wartosciowosc wybranych pierwiastków chemicznych
-odczytuje maksymalna wartosciowosc pierwiastków chemicznych grup 1., 2. i 13.?17.
– zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny czasteczki zwiazku dwupierwiastkowego na podstawie wartosciowosci pierwiastków chemicznych
– okresla na podstawie wzoru liczbe pierwiastków w zwiazku chemicznym
– interpretuje zapisy (odczytuje ilosciowoi jakosciowo proste zapisy), np. H2, 2 H, 2 H2 itp.
– ustala na podstawie wzoru sumarycznego nazwe dla prostych dwupierwiastkowych zwiazków chemicznych
– ustala na podstawie nazwy wzór sumaryczny dla prostych dwupierwiastkowych zwiazków chemicznych
– rozróznia podstawowe rodzaje reakcji chemicznych
– podaje tresc prawa zachowania masy
– podaje tresc prawa stalosci skladu zwiazku chemicznego
– przeprowadza proste obliczenia z wykorzystaniem prawa zachowania masy i prawa stalosci skladu zwiazku chemicznego
– dobiera wspólczynniki w prostych przykladach równan reakcji chemicznych
– zapisuje proste przyklady równan reakcji
chemicznych

OCENA DOSTATECZNA:
Aby uczen mógl otrzymac ocene dostateczna powinien takze opanowac material na ocene dopuszczajaca.
UCZEN:
– omawia poglady na temat budowy materii
– wyjasnia zjawisko dyfuzji
– podaje zalozenia teorii atomistyczno--czasteczkowej budowy materii
– oblicza masy czasteczkowe
– definiuje pojecie pierwiastek chemiczny
– wymienia rodzaje izotopów
– wyjasnia róznice w budowie atomów izotopów wodoru
– wymienia dziedziny zycia, w których stosuje sie izotopy
– korzysta z ukladu okresowego pierwiastków chemicznych
– wykorzystuje informacje odczytane z ukladu okresowego pierwiastków chemicznych
– podaje maksymalna liczbe elektronów na poszczególnych powlokach (K, L, M)
- rysuje proste przyklady modeli atomów pierwiastków chemicznych
– zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne wymaganych czasteczek
– odczytuje ze wzoru chemicznego, z jakich pierwiastków chemicznych i ilu atomów sklada sie czasteczka lub kilka czasteczek
– opisuje role elektronów walencyjnych w laczeniu sie atomów
– opisuje sposób powstawania jonów
– okresla rodzaj wiazania w prostych przykladach czasteczek
??podaje przyklady substancji o wiazaniu kowalencyjnym (atomowym) i substancji o wiazaniu jonowym
– zapisuje wzory zwiazków chemicznych na podstawie podanej wartosciowosci lub nazwy pierwiastków chemicznych
– podaje nazwe zwiazku chemicznego na podstawie wzoru
– okresla wartosciowosc pierwiastków w zwiazku chemicznym
– zapisuje wzory czasteczek korzystajac z modeli
– rysuje model czasteczki
– wyjasnia znaczenie wspólczynnika stechiometrycznego i indeksu stechiometrycznego
– wyjasnia pojecie równania reakcji chemicznej
– odczytuje równania reakcji chemicznych
– zapisuje równania reakcji chemicznych
? dobiera wspólczynniki w równaniach reakcji chemicznych.
OCENA DOBRA
Ocene dobra mozne uczen otrzymac, gdy opanuje wymagania na ocene dopuszczajaca, dostateczna i dobra.
Uczen:
– planuje doswiadczenie potwierdzajace ziarnistosc budowy materii
– wyjasnia róznice miedzy pierwiastkiem a zwiazkiem chemicznym na podstawie zalozen teorii atomistyczno-czasteczkowej budowy materii
– oblicza masy czasteczkowe zwiazków chemicznych
– wymienia zastosowania izotopów
– korzysta swobodnie z informacji zawartych w ukladzie okresowym pierwiastków chemicznych
– oblicza maksymalna liczbe elektronów na powlokach
– zapisuje konfiguracje elektronowe
– rysuje modele atomów
– okresla typ wiazania chemicznego w podanym zwiazku chemicznym
– wyjasnia, dlaczego gazy szlachetne sa bardzo malo aktywne chemicznie na podstawie budowy ich atomów
– wyjasnia róznice miedzy róznymi typami wiazan chemicznych
– opisuje powstawanie wiazan atomowych (kowalencyjnych) dla wymaganych przykladów
-zapisuje elektronowo mechanizm powstawania jonów (wymagane przyklady)
– opisuje mechanizm powstawania wiazania jonowego
– wykorzystuje pojecie wartosciowosci
– okresla mozliwe wartosciowosci pierwiastka chemicznego na podstawie jego polozenia w ukladzie okresowym pierwiastków
– nazywa zwiazki chemiczne na podstawie wzorów i zapisuje wzory na podstawie ich nazw
– zapisuje i odczytuje równania reakcji chemicznych (o wiekszym stopniu trudnosci)
– przedstawia modelowy schemat równania reakcji chemicznej
– rozwiazuje zadania na podstawie prawa zachowania masy i prawa stalosci skladu zwiazku chemicznego
– dokonuje prostych obliczen stechiometrycznych.


OCENA BARDZO DOBRA
Aby uzyskac ocene bardzo deobra uczen musi opanowac wiadomosci na ocene dopuszczajaca, dostateczna, dobra i bardzo dobra.

UCZEN:
– definiuje pojecie masa atomowa jako srednia masa atomowa danego pierwiastka chemicznego z uwzglednieniem jego skladu
izotopowego
– oblicza zawartosc procentowa izotopów w pierwiastku chemicznym
– wyjasnia zwiazek miedzy podobienstwami wlasciwosci pierwiastków chemicznych zapisanych w tej samej grupie ukladu okresowego a budowa ich atomów i liczba elektronów walencyjnych
– uzasadnia i udowadnia doswiadczalnie, ze msubstr = mprod
– rozwiazuje trudniejsze zadania wykorzystujace poznane prawa (zachowania masy, stalosci skladu zwiazku chemicznego)
– wskazuje podstawowe róznice miedzy wiazaniami kowalencyjnym a jonowym oraz kowalencyjnym niespolaryzowanym
a kowalencyjnym spolaryzowanym
– opisuje zaleznosc wlasciwosci zwiazku chemicznego od wystepujacego w nim wiazania chemicznego
– porównuje wlasciwosci zwiazków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, temperatury topnienia i wrzenia)
– zapisuje i odczytuje równania reakcji chemicznych o duzym stopniu trudnosci
– wykonuje obliczenia stechiometryczne


OCENA CELUJACA
Aby uczen uzyskal ocene celujaca musi opanowac wiadomosci na ocene dopuszczajaca, dostateczna, dobra, bardzo dobra i celujaca.
UCZEN:
Wybrane wiadomosci i umiejetnosci wykraczajace poza tresci wymagan podstawy programowej; ich spelnienie moze byc warunkiem wystawienia oceny celujacej. Uczen:
- opisuje historie odkrycia budowy atomu
- definiuje pojecie promieniotwórczosc
- okresla, na czym polega promieniotwórczosc naturalna i sztuczna
- definiuje pojecie reakcja lancuchowa
- wymienia wazniejsze zagrozenia zwiazane z promieniotwórczoscia
- wyjasnia pojecie okres póltrwania (okres polowicznego rozpadu)
- rozwiazuje zadania zwiazane z pojeciami okres póltrwania i srednia masa atomowa
- charakteryzuje rodzaje promieniowania
- wyjasnia, na czym polegaja przemiany a, ?
- opisuje historie przyporzadkowania pierwiastków chemicznych
- opisuje wiazania koordynacyjne i metaliczne
- identyfikuje pierwiastki chemiczne na podstawie niepelnych informacji o ich polozeniu w ukladzie okresowym pierwiastków chemicznych oraz ich wlasciwosci
- dokonuje obliczen z wykorzystaniem wiedzy o jednostce masy atomowej i czasteczkowej
- dokonuje obliczen na podstawie równania reakcji chemicznej .III DZIAL: WODA I ROZTWORY WODNE

OCENA DOPUSZCZAJACA
UCZEN
– podaje, na czym polega obieg wody w przyrodzie
– wymienia stany skupienia wody
– nazywa przemiany stanów skupienia wody
– opisuje wlasciwosci wody
– zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny czasteczki wody
– wyjasnia podzial substancji na dobrze i slabo rozpuszczalne oraz praktycznie nierozpuszczalne w wodzie
??podaje przyklady substancji, które rozpuszczaja sie i nie rozpuszczaja sie w wodzie
– wyjasnia pojecia rozpuszczalnik i substancja rozpuszczana
– definiuje pojecie rozpuszczalnosc
– wymienia czynniki, które wplywaja na rozpuszczalnosc
– odczytuje z wykresu rozpuszczalnosci rozpuszczalnosc danej substancji w podanej temperaturze
– wymienia czynniki wplywajace na szybkosc rozpuszczania sie substancji stalej w wodzie
– definiuje pojecia roztwór nasycony i roztwór nienasycony
– definiuje pojecie krystalizacja
– podaje sposoby otrzymywania roztworu nienasyconego z nasyconego i odwrotnie
– definiuje stezenie procentowe roztworu
– podaje wzór opisujacy stezenie procentowe
– prowadzi obliczenia z wykorzystaniem pojec: stezenie procentowe, masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu (proste)

OCENA DOSTATECZNA
Aby uczen uzyskal ocene dostateczna musi oopanowac wiadomosci na ocene dopuszczajaca i dostateczna.
UCZEN:
– opisuje budowe czasteczki wody
– wyjasnia, co to jest czasteczka polarna
– proponuje sposoby racjonalnego gospodarowania woda
– tlumaczy, na czym polega proces mieszania, rozpuszczania
– okresla, dla jakich substancji woda jest dobrym rozpuszczalnikiem
– charakteryzuje substancje ze wzgledu na ich rozpuszczalnosc w wodzie
– planuje doswiadczenia wykazujace wplyw róznych czynników na szybkosc rozpuszczania substancji stalych w wodzie
– porównuje rozpuszczalnosc róznych substancji w tej samej temperaturze
– oblicza ilosc substancji, która mozna rozpuscic w okreslonej ilosci wody w podanej temperaturze
– podaje przyklady substancji, które rozpuszczaja sie w wodzie, tworzac roztwory wlasciwe
– podaje przyklady substancji, które nie rozpuszczaja sie w wodzie i tworza koloidy lub zawiesiny
– opisuje róznice miedzy roztworem rozcienczonym, stezonym, nasyconym i nienasyconym
– przeprowadza krystalizacje
– przeksztalca wzór na stezenie procentowe roztworu tak, aby obliczyc mase substancji rozpuszczonej lub mase roztworu
– oblicza mase substancji rozpuszczonej lub mase roztworu, znajac stezenie procentowe roztworu
– wyjasnia, jak sporzadzic roztwór o okreslonym stezeniu procentowym (np. 100 g 20-procentowego roztworu soli kuchennej )

OCENA DOBRA
Aby uczen mógl otrzymac ocene dobra musi opanowac wiadomosci na ocene dopuszczajaca, dostateczna i dobra .
UCZEN:
– wyjasnia, na czym polega tworzenie wiazania kowalencyjnego spolaryzowanego w czasteczce wody
– wyjasnia budowe polarna czasteczki wody
– okresla wlasciwosci wody wynikajace z jej budowy polarnej
– wyjasnia, dlaczego woda dla jednych substancji jest rozpuszczalnikiem, a dla innych nie
– przedstawia za pomoca modeli proces rozpuszczania w wodzie substancji o budowie polarnej, np. chlorowodoru
– wykazuje doswiadczalnie wplyw róznych czynników na szybkosc rozpuszczania substancji stalej w wodzie
– posluguje sie sprawnie wykresem rozpuszczalnosci
– dokonuje obliczen z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalnosci
– oblicza mase wody, znajac mase roztworu i jego stezenie procentowe
– prowadzi obliczenia z wykorzystaniem pojecia gestosci
– podaje sposoby na zmniejszenie lub zwiekszenie stezenia roztworu
– oblicza stezenie procentowe roztworu powstalego przez zageszczenie, rozcienczenie roztworu
– oblicza stezenie procentowe roztworu nasyconego w danej temperaturze (z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalnosci)
– wymienia czynnosci prowadzace do sporzadzenia okreslonej ilosci roztworu o okreslonym stezeniu procentowym
– sporzadza roztwór o okreslonym stezeniu procentowym
? wyjasnia, co to jest woda destylowana i czym sie rózni od wód wystepujacych w przyrodzie

OCENA BARDZO DOBRA
Aby uczen otzymalo cene bardzo dobra musi opanowac wymagania na ocene dopuszczajaca, dostateczna, dobra i bardzo dobra.
Uczen:
– wymienia laboratoryjne sposoby otrzymywania wody
– proponuje doswiadczenie udowadniajace, ze woda jest zwiazkiem wodoru i tlenu
– opisuje wplyw izotopów wodoru i tlenu na wlasciwosci wody
– okresla wplyw cisnienia atmosferycznego na wartosc temperatury wrzenia wody
– porównuje rozpuszczalnosc w wodzie zwiazków kowalencyjnych i jonowych
– wykazuje doswiadczalnie, czy roztwór jest nasycony, czy nienasycony
– rozwiazuje zadania rachunkowe na stezenie procentowe z wykorzystaniem gestosci
– oblicza rozpuszczalnosc substancji w danej temperaturze, znajac stezenie procentowe jej roztworu nasyconego w tej temperaturze

OCENA CELUJACA

Aby uczen otrzymal ocene celujaca musi opanowac wiadomosci na ocene dopuszczajaca, dostateczna, dobra, bardzo dobra i celujaca.
UCZEN:
– okresla zródla zanieczyszczen wód naturalnych
– wymienia niektóre zagrozenia wynikajace z zanieczyszczen wód
– omawia wplyw zanieczyszczen wód na organizmy
– omawia sposoby usuwania zanieczyszczen z wód
– wyjasnia, na czym polega asocjacja czasteczek wody
– rozwiazuje zadania rachunkowe na mieszanie roztworów
– rozwiazuje zadania rachunkowe na stezenie procentowe roztworu, w którym rozpuszczono mieszanine substancji stalychPowrót . Klasa 2 . Klasa 3